KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Şirket KVKK Politikası-Genel Hükümleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verilerin korunması ve hukuka
uygun işlenmesi ile ilgili önemli düzenlemeler getirmektedir. Kişisel verilerin korunması
EKOTÜRK Isıtma Soğutma Mühendislik Arge İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (EKOTÜRK) için
en önemli öncelikleri arasındadır.


Özellikle kişilerin özel hayatına ve bilgilerine erişim hususunda azami ihtimam göstermek, bu
konuda etkili ve caydırıcı önlemler almak; müşterilerimize, potansiyel müşterilerimize,
ziyaretçilerimize, şirket yetkililerimize, iş birliği içinde olduğumuz taraf ve kurumların tamamına
özet olarak; şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan ve verilerini işlediğimiz her
bir kişiye karşı şeffaf olmak, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak işlem yapmak şirket veri
politikamızın temelini oluşturmaktadır.


EKOTÜRK, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesini önlemeye ve verilerin korunmasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş
birimlerine gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır ve bu politika aracılığı ile uygulanmasını
sağlamaktadır.


Şirketimiz, ilgili tüm mevzuatta belirlenen sürelere uygun olarak, veri envanterinde kişisel verileri saklamaktadır.
Kişisel Verilere Erişim Hakkı İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı
bulunmaktadır. Şirketin menfaati ve veriyi tutmasında meşru hakkı Kişisel Verileri Koruma
Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunur; değiştirme ve silme hakkı gözetilir. Dolayısıyla
Şirketimiz ilgili kişiye; (I) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme (II) Kişisel verileri
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (IV) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel
verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme isteğinde bulunma hakkı olduğu bilgisini vermektedir.


Önemli Hatırlatma
Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını
sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır, bu sebeple kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması
açısından ilgili tarafından şirketimize mevcut durum değişikliklerinin bildirilmesi gerekir. Veri
değişikliği ilgili kişi tarafından yazılı olarak şirketimize bildirilmediği taktirde verinin
güncellenmemesi nedeniyle ortaya çıkan ya da çıkabilecek herhangi bir zarar ve yaptırımdan
EKOTÜRK hiçbir şekilde sorumlu değildir.


Kamera Kayıtları
Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, EKOTÜRK’ün fabrikasında ve tesislerinde
güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının
kayıt altına alınması yoluyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
Şirket tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve
ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.


Internet Sitesi
Şirketin yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin
detaylı açıklamalar, ilgili internet sitesinde “Şirketin İnternet Sitesi Gizlilik Politikası” metinleri
içerisinde yer almaktadır.


Dayanak Mevzuat
1. 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
2. 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 26 Eylül 2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
3. 28 Ekim 2017 Cumartesi Resmi Gazete’de yayımlanan 30224 sayılı Kişisel Verilerin
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Yürürlük
Bu politika yasal düzenlemeler ile uyumlu olarak eş zamanlı olarak yürülükte kalmaktadır ve
güncelleme gerektiğinde kanunun ilgili hükümleri ile yönetmelikleri esas alınmaktadır.